Rybníky v oboře Žehrov

 

 

V roce 2020 Lesy ČR dokončily rekonstrukci tří rybníků, tentokrát u Mnichova Hradiště ve Středočeském kraji. Do stavby investovaly 9,2 milionů korun.

Rybníky bylo třeba odbahnit – vyvezlo se tři tisíce metrů krychlových sedimentu.  Hráze mají nově těsnící jádro a výpustní objekty zcela nové konstrukce. Díky rekonstrukci se nyní podaří zadržet vodu na 1,333 hektarech plochy. Rybník V Lavičkách pojme 2 160 m3 vody, rybník Saufank 4 346 m3 vody a Arnoštický zadrží 2 849 m3 vody. Projekt prospěl i několika významným a chráněným živočišným druhům, které v místě žijí, jako je například čolek velký(Triturus cristatus), skokan štíhlý(Rana dalmatina), kuňka obecná(Bombina bombina), rosnička zelená(Hyla arborea), ještěrka obecná(Lacerta agilis), čolek obecný(Lissotriton vulgaris), slepýš křehký(Anguis fragilis) a také ropucha obecná(Bufo bufo), užovka obojková(Natrix natrix) či potápka malá(Tachybaptus ruficollis). Podnik na stavbu čerpal bezmála 5,6 milionů korun coby dotaci z Ministerstva zemědělství ČR.

Více o programu Vracíme vodu lesu zde.